DE / NL

lif24

Customer service: Opened again at 09:00 on Friday

Terms and Conditions

Lif24 Webshop BV
Blokmakerstraat 6
9403 VD Assen
Nederland

Telefoonnummer:+31(0) 85 - 130 37 10
E-mailadres: info@lif24.nl
KvK-nummer: 71880755
BTW-nummer: NL8588.85.980B01

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in overeenstemming met Trusted Shops.

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Bevoegd is de zogeheten Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Nederland, www.sgc.nl. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan,die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Lif24 webshop bv via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van retourzending.  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer

Lif24 Webshop BV
Industrieweg 4
9403AA Assen
Nederland

Telefoonnummer:+31(0) 85 - 130 37 10
E-mailadres: info@lif24.nl
KvK-nummer: 71880755
BTW-nummer: NL8588.85.980B01

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.  De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of niet hoofdzakelijk handelt binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De handelaar is een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar of namens de handelaar.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt niet accepteren.

3. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Lif24 Webshop BV.

Door de presentatie van de producten in de online winkel doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen.  U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. Enkel van toepassing bij de verkoop  van goederen. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

4. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

5. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u op de product pagina.

6. Betaling

Voor de actuele betaalmethodes verwijzen we naar https://www.lif24.nl/over-ons/klantenservice/betalen/.

7. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons het eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of  die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

8. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons het eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

9. Wettelijke garantie

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bij tweedehands artikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken een jaar, gerekend vanaf het moment van overgang van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op regres blijven onverlet.

In de rechtsbetrekkingen met ondernemers wordt voor wat betreft de hoedanigheid van het product uitsluitend geacht te zijn overeengekomen, hetgeen wij zelf hebben aangegeven en de productbeschrijvingen van de producent die in de overeenkomst zijn opgenomen; voor publieke uitlatingen van de producent of andere reclame uitingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Als het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, komen wij jegens ondernemers onze garantieverplichting in eerste instantie na door, naar onze keus, het gebrek te verhelpen (herstel) of door levering van een product wat geen gebreken vertoont (vervanging).

De bovenstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

*in geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel
*bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
*in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming  onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van deovereenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
*in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.

Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn, vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten via e-mail onder info@lif24.nl

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk.
* in geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel
* bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
* bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
* voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de  overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

12. Geschillenbeslechting

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Bevoegd is de zogeheten Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Nederland, www.sgc.nl.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

12. Geschillenbeslechting

Indien u handelaar bent, geldt het Nederlands recht met nadrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag (Verdrag van de VN d.d. 11 april 1980, Trb. 1986,61). Voor handelaren geldt: Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van onze maatschappelijke zetel.